Weissberg Architect Atelier

FENDI CASA Dining Zone

FENDI CASA Dining Zone.
Taipei, Tawian 2014
Architect Evgeniy Weissberg
Visualisation Evgeniy Kozak